silloin saksaksi

ajoittain, silloin tällöin

  1. ab und zu

sopiva sopiva aika; silloin silloin kun kun te Teille sopia sopii at your convenience

  1. von Zeit zu Zeit

toisinaan, ajoittain, silloin tällöin, aika ajoin

  1. dann, danach, anschließend

  2. danach

silloin

  1. dann