reise

suomi-englanti sanakirja

reise englanniksi

 1. (noun form of)

 2. (verb form of)

 3. (rfdef)

 4. trip, journey

 5. military expedition

 6. (alt form)

 7. (l)

 8. (q) (l)

 9. to travel

 10. to (l) (q)

 11. to trip (q)

 12. to (l), (l)

 13. journey

 14. trip

 15. to trip (on drugs)