luomus unkariksi

tuote, tulos, luomus, artefakti

  1. teremtés

luomus

  1. szám