sitoutua puolaksi

sitoutua

  1. złożyć zastaw

  2. obietnica

tehdä sopimus, sitoutua

  1. wiązanie

sitoutua, lupautua generally; mennä kihloihin to promise to marry

  1. zobowiązanie

luvata, sitoutua

  1. więź