laja

suomi-englanti sanakirja

laja englanniksi

  1. heap

  1. blood

  2. (alternative form of)

  3. slab

  4.  to play, to fun

  5. *(quote-book)

  6. *(quote-journal)