järjestää venäjäksi

järjestää, hoitaa, junailla

 1. переставля́ть impf, переста́вить pf, переде́лывать impf, переде́лать pf, переустра́ивать impf, переустро́ить pf

järjestää

 1. сопоставля́ть impf, сопоста́вить pf, сра́внивать impf, сравни́ть pf ompare, слича́ть impf, сличи́ть pf ompare

järjestää, selkeyttää

 1. располага́ть, расположи́ть в ну́жном поря́дке

järjestää uudelleen

 1. организо́вывать impf, организова́ть) g pf

järjestelmällistää, järjestää

 1. организо́вывать impf, организова́ть) g pf

järjestää

 1. оркестрова́ть impf, инструментова́ть impf

 2. организо́вывать impf, организова́ть pf

järjestää, järjestellä

 1. обслу́живать, угожда́ть, потво́рствовать

järjestää, systematisoida

 1. устра́ивать impf, устро́ить pf, организо́вывать impf, организова́ть pf

järjestää, organisoida

 1. расставля́ть impf, расста́вить pf, располага́ть impf, расположи́ть pf

tapahtua, järjestää, käydä

 1. аранжи́ровать impf pf

järjestää, organisoida,

 1. исправля́ть impf, испра́вить pf, устраня́ть impf, устрани́ть pf

järjestää ruokatarjoilu

 1. сортирова́ть impf, отсортирова́ть pf

järjestää

 1. прибо́рная пане́ль pribórnaja panɛ́lʹ, olloquial торпе́да, торпе́до

 2. пане́ль индика́торов panɛ́lʹ indikátorov

parittaa, yhdistää, järjestää pareiksi

 1. устана́вливать impf, установи́ть pf

järjestää

 1. подстра́ивать impf, подстро́ить pf

järjestää kojelaudaksi

 1. руга́ть

järjestää

 1. поря́док

uudelleenjärjestää, järjestää uudelleen

 1. прика́зывать impf, приказа́ть pf

järjestää

 1. о́рден

järjestää jonoon

 1. упоря́дочивать impf, упоря́дочить pf, выстра́ивать impf, вы́строить pf

järjestää

 1. испы́тывать impf, испыта́ть pf, тести́ровать impf tɛstírovatʹ, протести́ровать pf protɛstírovatʹ

 2. тести́ровать impf tɛstírovatʹ, протести́ровать pf protɛstírovatʹ