taideteos persiaksi

teos, taideteos

  1. هنر honar sc=fa-Arab, فن fann sc=fa-Arab

  2. هنر honar sc=fa-Arab, فن fann sc=fa-Arab