taideteos kreikkaksi

teos, taideteos

  1. τέχνη

  2. τέχνη

taideteos

  1. τέχνη