kategoria latinaksi

luokka, kategoria

  1. categoria

kategoria

  1. schola

  2. schola