kategoria romaniaksi

luokka, kategoria

  1. categorie, categorii-p

kategoria

  1. categorie

  2. clasă