kategoria japaniksi

luokka, kategoria

  1. 部門 ぶもん, bumon sc=Jpan, 分類 ぶんるい, bunrui sc=Jpan, 種別 しゅべつ, shubetsu sc=Jpan, 範疇 はんちゅう, hanchū sc=Jpan

kategoria

  1. 圏 けん, ken sc=Jpan

  2. 階級 かいきゅう, kaikyū sc=Jpan