koukata indonesiaksi

koukata

  1. kait

  2. potong