tuhat

suomi-englanti sanakirja

tuhat englanniksi

  1. thou, thousand

  2. millenary

  1. vein

  2. (cln) one thousand

  3. (fi-form of)

  4. thousand

  5. perspiration, sweat

  6. (RQ:Buk Baibel)