rigorous

suomi-englanti sanakirja

rigorous englannista suomeksi

 1. tiukkapipoinen

 2. ankara

 1. ankara strict; perinpohjainen, perusteellinen thorough

 2. ankara

rigorous englanniksi

 1. Showing, causing, or favoring rigour/rigor; scrupulously accurate or strict; thorough.

 2. ''a rigorous officer of justice''

  ''a rigorous execution of law''

  ''a rigorous inspection''

 3. (quote-journal)

 4. {{quote-journal|en|date=2013-08-03|volume=408|issue=8847|magazine=The Economist

 5. Severe; intense.

 6. (ux)