rigorous

suomi-englanti sanakirja

rigorous englannista suomeksi

 1. tiukkapipoinen

 2. ankara

 1. ankara strict; perinpohjainen, perusteellinen thorough

 2. ankara

rigorous englanniksi

 1. Showing, causing, or favoring rigour/rigor; scrupulously accurate or strict; thorough.

 2. ''a rigorous officer of justice''

  ''a rigorous execution of law''

  ''a rigorous inspection''

 3. (quote-journal)

 4. Severe; intense.

 5. (ux)