perusteellinen

suomi-englanti sanakirja

perusteellinen englanniksi

  1. thorough

  2. all-embracing

  3. full-dress

  4. all-out

  1. thorough