kaltevoida

suomi-englanti sanakirja

kaltevoida englanniksi

  1. to slant, to make slanted