hoikka

suomi-englanti sanakirja

hoikka englanniksi

  1. slender, slim, svelte

  2. lean, thin

  3. willowy

  1. slim

  2. lean

  3. thin, slim

  4. (RQ:izh:Bukvari:1936)