euphoria

suomi-englanti sanakirja

euphoria englannista suomeksi

  1. euforia

  1. Substantiivi

  2. euforia

euphoria englanniksi

  1. An excited state of joy; a feeling of intense happiness.

  2. (ux)

  3. (ellipsis of)