euforia

suomi-englanti sanakirja

euforia englanniksi

  1. euphoria

  1. euphoria

  2. euphoria (gloss)