dryness

suomi-englanti sanakirja

dryness englannista suomeksi

  1. raittius

  2. kuivuus

  3. arkipäiväisyys

  1. Substantiivi

  2. kuivuus

  3. kuivuus, kuivuusaste

dryness englanniksi

  1. A lack of moisture.

  2. The degree to which something is dry.