behead

suomi-englanti sanakirja

behead englannista suomeksi

  1. katkaista jkn kaula, mestata

  1. Verbi

  2. katkaista kaula">katkaista kaula, mestata

behead englanniksi

  1. To remove the head of; to cut someone's head off.