vahinko thaiksi

hävitys, tuho, vahinko

  1. t-needed th

vahinko

  1. รถชน rót chon sc=Thai, อุบัติเหตุ ubàt hàyt sc=Thai, อุบัติเหตุรถชน ubàt-dtì-hàyt rót chon sc=Thai

vahinko, haitta

  1. ละเมิด sc=Thai