partir ranska > suomi

à partir de

  1. alkaen

à partir de zéro, de zéro

  1. tyhjästä, alusta alkaen

partir, s'en aller

  1. mene pois!, poistu!, häivy!

partir

  1. poistua, mennä pois

partir, s'en aller

  1. mene pois!, poistu!, häivy!

partir

  1. poistua, mennä pois

un à partir de plusieurs, de plusieurs, un

  1. kadota, poistua

à partir de maintenant, dorénavant, désormais

  1. monesta yksi

partir

  1. tästedes, tästä lähtien, tästälähin, tästä eteenpäin