dobytek puola > suomi

dobytek

  1. karja

  2. tavara - tavarat