oposto portugali > suomi

sexo oposto

  1. vastakkainen sukupuoli

oposto

  1. vastapäinen

  2. vastakkainen

  3. vastakkainen

oposto, contrário

  1. vastakohta

oposto

  1. vastapäätä

  2. vastakkainen

  3. koukku