ydin persiaksi

ydin ydin-, luuydin luuydin-

  1. هسته‌ای haste'i sc=fa-Arab

ydin

  1. هسته‌ای haste'i sc=fa-Arab

  2. هسته‌ای haste'i sc=fa-Arab

  3. هسته‌ای haste'i sc=fa-Arab

ydin ydin-

  1. هسته hasta or haste

ydin ydin-, ydinvoima ydinvoima-

  1. هسته hasta or haste

ydin ydin-, ydinase ydinase-

  1. جوهر jowhar sc=fa-Arab