prinsiippi kreikkaksi

perusoletus, peruste, prinsiippi

  1. αρχή