katkelma kreikkaksi

poiminto, ote, katkelma

  1. απόσπασμα sc=Grek

ote, katkelma, uute

  1. εξάγω

ote, katkelma, lainaus

  1. υπολογίζω

ote, katkelma

  1. όρυγμα