εκτός kreikka > suomi

εκτός ελέγχου

 1. valloillaan

 2. valloillaan

εκτός λειτουργίας, χαλασμένος

 1. rikki, epäkunnossa

αντάρτης, εκτός νόμου

 1. kapinallinen

εκτός sc=Grek

 1. lisäksi

εκτός sc=Grek, πλην sc=Grek

 1. paitsi, muu kuin

εκτός αν sc=Grek, παρά μόνο αν sc=Grek

 1. ellei, jollei

adjective αυθαίρετος, δεσποτικός, αυταρχικός, παρορμητικός, αυθόρμητος, oun αυθαίρετος αριθμός, τυπογραφικό στοιχείο εκτός "οικογένειας", παράταιρο και ανομοιογενές στοιχείο

 1. mielivaltainen, umpimähkäinen, omavaltainen

αλλά, μόνο, εκτός

 1. ainutlaatuinen

εκτός

 1. edes, vain

εκτός, εξαιρούμενος εξαιρούμενου

 1. mutta

έξω, εκτός ormally

 1. mutta, paitsi että

 2. tehdä poikkeus, antaa erivapaus, vapauttaa (jostakin)

 3. vastustaa

 4. muu muuta kuin, paitsi, lukuun ottamatta

 5. paitsi

 6. poissa, ei paikalla, ulkona away from one's usual place; ulkona not indoors

 7. näkyvissä

 8. poissa, kaukana

 9. elative case

 10. pois, pois päältä lights, radio etc.; not used of fire, see verb sammuttaa sammuttaa

 11. loppuun, loppuun asti

εκτός, πλην, με εξαίρεση, αλλά

 1. täysin, ihan

εκτός

 1. näkyvissä