koppava japaniksi

koppava

  1. 誇らしい ほこらしい, hokorashī, 自慢 自慢の じまんの, jiman no

ylimielinen, koppava

  1. 自慢 自慢の じまんの, jiman no, 高慢 高慢な こうまんな, kōman na, 傲慢 傲慢な ごうまんな, gōman na, 自信過剰 自信過剰な じしんかじょうな, jishin-kajō na, 傲然 ごうぜん, gōzen

koppava, pöyhkeä

  1. 誇らしい ほこらしい, hokorashī, 自慢 自慢の じまんの, jiman no

mahtaileva, ylimielinen, koppava, kopea

  1. 黄銅 おうどう, ōdō sc=Jpan, 真鍮 しんちゅう, shinchū sc=Jpan

koppava, kopea, ylimielinen

  1. フロント furonto

ylpeä, koppava, kopea, ylimielinen

  1. フロント furonto