xen

suomi-englanti sanakirja

xen englanniksi

  1. foreign

  2. foreigner

  3. to eat

  4. (alt form)

  5. to edge oneself; to insert; to come between

  6. to interfere; to meddle; to intervene