vuoristo

suomi-englanti sanakirja

vuoristo englanniksi

  1. range, mountain range

  1. A range.

  2. Especially in proper names also mountains/Mountains.

  3. ''Atlas-vuoristo'' = Atlas Mountains