vimma

suomi-englanti sanakirja

vimma englanniksi

  1. craze, frenzy

  2. fury

  3. cacoethes

  4. furor, furore

  1. (noun form of)

  2. rage, frenzy, fury

  3. frenzy, zeal