vigorously

suomi-englanti sanakirja

vigorously englannista suomeksi

  1. tarmokkaasti

vigorously englanniksi

  1. With intense energy, force or vigor

  2. (ux)