totella

suomi-englanti sanakirja

totella englanniksi

  1. submit

  2. obey

  1. to obey, comply (gloss)