seota

suomi-englanti sanakirja

seota englanniksi

  1. go ballistic

  2. snap

  3. flip, flip out

  4. freak out

  1. to go of control

  2. to become crazy