photoshop

suomi-englanti sanakirja

photoshop englanniksi

  1. To digitally edit or alter a picture or photograph.

  2. A digitally altered image.

  3. photoshop