napista

suomi-englanti sanakirja

napista englanniksi

  1. grumble

  1. to grumble

  2. (fi-form of)