ferocious

suomi-englanti sanakirja

ferocious englannista suomeksi

  1. raivopäinen, julma

  1. julma, raivokas, raivopäinen

ferocious englanniksi

  1. Marked by extreme and violent energy.

  2. (RQ:Bellow Humboldt's Gift)

  3. {{quote-journal

  4. Extreme or intense.