downpour

suomi-englanti sanakirja

downpour englannista suomeksi

 1. rankkasade

 1. Substantiivi

 2. kaatosade, rankkasade

 3. Verbi

downpour englanniksi

 1. A heavy rain.

 2. (syn)

  (ux)

 3. (quote-journal)

 4. To pour down; rain heavily.

 5. (quote-text)