alhaisesti

suomi-englanti sanakirja

alhaisesti englanniksi

  1. ignobly

  2. squalidly

  3. basely

  1. lowly