pylväs venäjäksi

pylväs

  1. коло́нна, столб

pylväs, tolppa

  1. коло́нка, разде́л, столб

pylväs, pilari

  1. столб, коло́нна

pylväs, palkki, viiva

  1. бар, пивна́я, каба́к, паб, корчма́ dated, тракти́р, таве́рна, пивну́шка olloquial