származik unkarista suomeksi

következik, származik, ered

  1. seurata, olla seuraus seurauksena

származik

  1. vartalo