dokument unkarista suomeksi

okirat, okmány, dokumentum

  1. asiakirja, dokumentti

dokumentumfilm

  1. kirjata, dokumentoida