kakao turkki > suomi

kakao tohumu

  1. kaakaopapu

kakao

  1. kaakaopuu

l tr kakao

  1. kaakaopapu

kakao

  1. l fi kaakao

l tr kakao

  1. kaakaopuu