-erweise orms adverbs that modify phrases or sentences turkkista suomeksi