ในความโปรดปราน = nai kwaam bpròhtbpraan sc=Thai thaista suomeksi