ในความโปรดปราน = nai kwaam bpròhtbpraan sc=Thai suomi > thai