โกฏจุฬาลำพา = kot chulaalamphuaua sc=Thai suomi > thai