อย่างไรก็ตาม = yàang rai gôr dtaam sc=Thai suomi > thai