หญิงรักร่วมเพศ = yĭng rák-rûam-pâyt thaista suomeksi